درباره ما

مدیران گروه قطعات خودرو

میرزایی

مدیریت گروه قطعات خودرو عظام

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

عبدی

معاونت مالی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

شمس بیدهندی

معاونت اقتصادی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

حکیمی

معاونت منابع انسانی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

گلپیکر

معاونت حقوقی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

خسروشاهی

معاونت بین‌الملل

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

عباسی راد

معاونت بازرگانی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

مزراقجی

معاونت فناوری اطلاعات

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.

مهدیزادگان

معاونت روابط عمومی

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit commodo.